Ziekmelden

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan, wilt u ons dat dan laten weten? Dat kan telefonisch (0118 – 627407) of via PARRO tussen 08.00 en 08.30 uur. Wanneer uw kind afwezig is en wij niets van u horen, zullen wij  altijd contact met u opzoeken. Dit om vast te stellen dat er onderweg van huis naar school niets gebeurd is.

Als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact met u op. Dan overleggen we of u uw kind komt halen of dat het zelf naar huis kan.

Verlof

Voor het aanvragen van verlof (vakantie, bezoek artsen) kunt u het verlofformulier downloaden of aan de leerkracht van uw kind vragen. Wij verzoeken u om afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13 sub a van de leerplichtwet wordt alleen verleend indien:

  • de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Een aanvraag om vakantieverlof dient 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Het vakantieverlof mag binnen bovenstaande voorwaarden eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan tien dagen en niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden

Verlof van maximaal 10 dagen per schooljaar kan worden verleend bij de volgende gewichtige omstandigheden:

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
  • bij ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur.
  • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad voor ten hoogste één dag.
  • bij 25-, 40- en 50- jarige ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag.
  • voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra vakantie is geen gewichtige omstandigheid.

Het aanvragen van verlof op bovenstaande gronden dient één maand van te voren schriftelijk bij de directie van de school te geschieden, uitgezonderd de verloven bij ziekte en overlijden. Bij het aanvragen ivm een vakantie geldt dat deze vakantie ook de enige is die dat jaar plaatsvindt.