Wij vinden het belangrijk dat de contacten tussen school en de ouders goed zijn. Ouders worden uitgebreid geïnformeerd over de school en over hun kind(eren), maar de school wil ook graag weten wat de verwachtingen en ideeën zijn van ouders. Er zijn daarom veel contactmomenten op school maar het belangrijkst is ‘de lage drempel’. Mocht u buiten de geëigende contactmomenten vragen of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde terecht op school. Voor zaken die uw kind betreffen bij de groepsleerkracht, voor andere ‘schoolse’ zaken bij de directie. Zij staan open voor uw vragen en opmerkingen en/of het maken van een afspraak.

De schoolgids

De schoolgids

De schoolgids is een belangrijk document voor zowel de ouders als de school. Met de schoolgids worden nieuwe en reeds aan de school verbonden ouders geïnformeerd over de organisatie van de school, de doelstellingen die wij nastreven, de onderwijskundige activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. Zie hiervoor de pagina Downloads

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden er per groep informatieavonden gehouden.  De groepsleerkracht zal u informeren over het ‘reilen en zeilen’ in de groep.  Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Huisbezoeken/kennismakingsgesprek

Het ene jaar zal u een huisbezoek ontvangen en het volgende jaar een kennismakingsgesprek op school. Tijdens dit gesprek delen we verwachtingen en ideeën met elkaar.

Schoolkalender

Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolkalender met u gedeeld  (op het moment van publicatie bekende) vakanties, vrije dagen, schoolse activiteiten en bijzondere gebeurtenissen vermeld staan. De schoolkalender kunt u ook vinden op de website van school. Zie de pagina Downloads.

Gesprekken

Minimaal twee keer per schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging om over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind(eren) te praten. Dit doen we aan de hand van het ontwikkelingsperspectief. De gesprekken worden gepland omstreeks  februari en juni. De groepsleerkracht zal een afspraak met u maken.

Het schoolrapport

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen in de groepen een rapport mee, omstreeks februari en juni. De inhoud van dit rapport is op basis van eigen persoonlijke ontwikkeling en meet zich niet met landelijke gemiddeldes.

Parro

We werken met een ouderportaal. Hier kan u alleen uw eigen kind volgen en berichten voor de groep specifiek lezen. Daarnaast wordt Parro ook gebruikt voor algemene mededelingen en voor het plaatsen van foto’s van activiteiten in de groep en op school. Lukt het niet om berichten te ontvangen via parro? Neem contact op met de groepsleerkracht.