Kleuter

In de Kleutergroepen van het Schor zitten leerlingen die (nog) niet naar een reguliere vorm van onderwijs kunnen. In de kleutergroepen krijgen zij onderwijs en wordt er gekeken wat de kleuter nodig heeft om tot leren te komen. Dit door middel van observaties  Het onderwijs wordt afgestemd op het kind. Het team van de kleutergroepen; de leerkracht, de onderwijsassistent, orthopedagoog en coördinator kunnen gebruik maken van de expertise binnen het Schor vanuit de drie scholen. Op de drie scholen binnen het Schor zitten diverse leerlingen. Bij de aanmelding zal er gekeken worden in welke groep het kind het beste past.

 

Sbo

Het Springtij probeert voor de kinderen die niet meer passen op de basisschool een passend onderwijsaanbod te creëren.

De leerlingen kenmerken zich door één of meerdere ontwikkelingsproblemen. Het Springtij is een school  voor kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Opvoeding en onderwijs ontwikkelen zich niet vanzelfsprekend. Het onderwijs op het Springtij moet ertoe bijdragen, dat de kinderen zich later zelfstandig kunnen redden in het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen. De weg, waarlangs dit kan worden gerealiseerd, wordt gekenmerkt door onderwijs dat afgestemd is op de behoeftes, mogelijkheden en kenmerken van de leerlingen. Dit vraagt van het team om het onderwijs in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht hierop aan te passen.